PEFC certifikace AAA
Sušické lesy a služby, s.r.o.
Na Hrázi 270
342 01 Sušice
Drobečková navigace

Úvod > Městské lesy

Městské lesy

Historie lesů města SUŠICE

Historické údaje o městských lesích jsou čerpány z "Hospodářského lesního plánu Lesů města Sušice pro období 1949 - 1958", který zpracoval tehdejší městský nadlesní Josef Engelmajer. Krátce cituji z kap. historického přehledu:
"Město Sušice vlastnilo od nepamětných dob velkostatek s okolními vesnicemi, jehož součástí byly lesy. Pozemkovou reformou provedenou roku 1786 byl majetek rozdělen a z lesů zůstaly v držení městu pouze původní polesí: Kalovy, Svatobor a Vrabčov - Zaluží, kterýžto majetek byl získán v době pobělohorské bitvy. Vrch zvaný "Stráž" (Anděl Strážce) sloužil původně obranným účelům, byl na vrcholu holý a po svazích byl pokryt dubinou. Polesí Luhy vznikly postupným zalesněním hrůbat nakupených před léty při rýžování zlata na Otavě. Tyto právní poměry vlastnické se již nezměnily a uvedené lesy byly a jsou stále majetkem města Sušice."

Administrativní začlenění

O znovuustanovení městských lesů, které přináleží městu Sušici, se začalo jednat v průběhu let 1990 - 91, v roce 1992 (28. 3. 1992) městské zastupitelstvo schválilo zřízení městských lesů jako odbor MÚ Sušice, který se ve skutečnosti ustanovil nástupem lesního správce dne 1. 6. 1992. Tento odbor zajišťoval převzetí lesního majetku do správy města a od 1. 1. 1993 se změnil na samostatnou příspěvkovou organizaci Městské lesy Sušice. Se změnou po novelizaci většiny daňových zákonů byla provedena další přeměna na společnost s ručením omezeným se 100% účastí města Sušice. A od 1.1.2005 přešla společnost fúzí na současnou společnost Sušické lesy a služby, s.r.o.

Pozemková držba

Z historického přehledu lze vyčíst, že v roce 1949 mělo město Sušice 780 ha lesního majetku. V dalším období různých změn se stav lesní půdy ustálil na 887 ha k 31. 12. 1952. Po převzetí lesů od státu v roce 1993 byl stav lesní půdy na konci roku 1.278 ha ( v tom jsou zahrnuty i obce spadající do správní oblasti města Sušice) a k datu 31. 12. 1999 je stav lesů 1.161 ha. Úbytek je zapříčiněn odtržením obcí Dobršín a Podmokly. Nový LHP je vytvořen na období od 1.ledna 2014 do 31. prosince 2023. Na počátku platnosti LHP byla výměra pozemků určená k plnění funkci lesa 1 223,10ha. Tato výměra se v průběhu období mění.

Investice

V prosinci roku 2015 se naší společnosti s přispěním evropské unie podařilo poprvé v její historii pořídit kolový traktor VALTRA s přípojným traktorovým vyvážecím vozem AGAMA.

AGAMA  AGAMA AGAMA AGAMA projekt

Pořízení jednonápravového plošinového traktorového přívěsu do lesních školek, taženého štěpkovače s hydraulickým jeřábem s drapákem tvořící funkční celek, univerzálního kolového traktoru s ochrannou konstrukcí s čelním nakladačem a klanicového vyvážecího vleku za traktor s hydraulickým jeřábem s drapákem – vše s přispěním EVROPSKÉ UNIE.

AGAMA